Cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại QCL tổ chức các phòng ban theo cơ cấu trực tuyến chức năng, bao gồm các phòng ban như sau:

Phòng kế toán tài chính: Quản lý toàn bộ sổ sách giấy tờ, các khoản thu, chi, làm công tác hạch toán kế toán và cố vấn cho giám đốc về tài chính.

Phòng xuất nhật khẩu: Chịu trách nhiệm trong quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài. Lập hồ sơ và làm thủ tục nhập khẩu, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về nhập khẩu linh kiện, hàng hoá cho kế hoạch sản xuất và kinh doanh của công ty.

Phòng kinh doanh: Chịu trách nhiệm phát triển các hệ thống đại lý bán hàng cho công ty trong cả nước, tham gia đấu thầu, làm các dự án. Chú trọng việc cung cấp các dịch vụ trước và sau bán hàng để thúc đẩy mọi hoạt động của công ty.

Phòng kỹ thuật và bảo hành: Chuyên lắp đặt, vận hành thử, và chịu trách nhiệm hướng dẫn sử dụng cũng như tư vấn khách hàng. Chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm trên phạm vi toàn quóc và chịu trách nhiệm bảo dưỡng định kỳ các mặt hàng do công ty cung cấp.

Phòng kế hoạch sản xuất: Chịu trách nhiệm về mảng sản xuất vải sợi của công ty, lên kế hoạch sản xuất theo đơn hàng, dự trù tính toán nguyên vật liệu sản xuất, bố trí nhân công sản xuất. Chịu trách nhiệm trước bangiám đốc về chất lượng sản phẩm và tiền độ sản xuất.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Hỗ trợ trực tuyến