Trung tâm thực hành kỹ năng điều dưỡng

Tư vấn xây dựng trung tâm đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc học tập và thực hành các kỹ năng điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân

Một số hình ảnh tiêu biểu của Trung tâm thực hành